รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 / ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ

ไทยเบฟใส่ใจและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตตามวิสัยทัศน์ 2020 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้ ทรัพยากรน้ำ พลังงาน การปล่อยก๊าซ เรือนกระจก น้ำทิ้งและของเสีย เพื่อที่จะจำกัดและลดผลกระทบ จากกระบวนการผลิต ตลอดจนบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ไทยเบฟได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นโยบายด้าน สิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานและการบริหารจัดการภายใน ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทนั้นตรงกันและตรงกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานทั้งภายในและระหว่างประเทศ จนเกิดความเป็นเลิศทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจำตามมาตรฐานการรับรอง ISO 14001 และ ISO 50001

นโยบายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของไทยเบฟในการที่จะจัดการและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันไทยเบฟมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และการตระหนักถึงโอกาสที่สามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันในการเติบโตของธุรกิจและคุณค่า ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ด้วยความตั้งใจนี้ ไทยเบฟจึงสนับสนุนความตกลงปารีสภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมและตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรม ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2561