รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 / ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  • โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สร้างอาคารรักษาผู้ป่วย สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ด้วยการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสาธารณสุขต่างๆ
  • โครงการช้างคลินิกเวชกรรม คลินิกเคลื่อนที่ ณ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และยาในราคาต้นทุนแก่พนักงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียงมากว่า 10 ปี

แบ่งปันคุณค่า

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างประโยชน์ต่อสังคมในด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ด้วยการให้การสนับสนุน และจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสาธารณสุขต่างๆ มากมาย ผ่านมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เช่น โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549 โดย คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัวสิริวัฒนภักดี ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย และครอบครัวสิริวัฒนภักดี จึงได้จัดสร้าง “โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกในประเทศไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ เพื่อให้เป็นสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับเอเชียที่ทำการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร นอกจากการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ บริษัทไทยเบฟ ยังคงให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญอื่นๆ ในนามของมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยคุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อีกมากมายมาอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจสำคัญ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
โรงพยาบาลเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยให้บริการดูแลผู้ป่วยนอกทั้งหมด 279,135 คน ผู้ป่วยที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 151,302 รอบ และได้ขยายการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงอีก 16 เครื่อง มีผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดเกี่ยวกับเส้นเลือดสำหรับเตรียมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 1,493 คน ผ่าตัด เกี่ยวกับไต ทางเดินปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก 826 คน ผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จเรียบร้อยดี 7 คน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไต และการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีทุก 3 เดือนทั้งหมด 16 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 4,000 คน

นอกจากนี้ยังมีงานป้องกันโรคไตในชุมชนที่จังหวัดกำแพงเพชรและงานวิจัยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตได้มีความรู้และความเข้าใจที่ดี สามารถอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโครงการดูแลและป้องกันโรคไตในชุมชนในโรงพยาบาลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ
โครงการช้างคลินิกเวชกรรม
เป็นคลินิกเคลื่อนที่ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการตรวจรักษาฟรีให้แก่สมาชิกในชุมชนรอบโรงงานเขตจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าถึง การรักษาและได้รับการดูแลจากสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ปณิธานของคุณเจริญและ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ดำริไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งก่อตั้งว่า “คนไทยให้กันได้”

นอกจากการช่วยเหลือด้านการแพทย์ในชุมชน รอบโรงงาน ยังมีโครงการอื่นๆ เช่น โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนและครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด ประจำปีที่มูลนิธิสิริวัฒนภักดีและบริษัทไทยเบฟได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หรือ โครงการขาเทียมเพื่อ ผู้พิการและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมอบขาเทียมแก่ผู้พิการจำนวน 60 ราย และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 100 ราย นอกจากนี้ยังมอบเครื่องช่วยฟัง แว่นสายตา อุปกรณ์ไม้ค้ำยันให้แก่ผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
งานด้านสาธารณสุขอื่นๆ
  • มอบอาคารสิริวัฒนภักดี 1 และ 2 ให้แก่ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี
  • มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ และสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการด้านโรคไม่ติดต่อ หรือ NCD Forum ประจำปี 2559-2560 ปีละ 1 ล้านบาท รวมทั้ง บริจาคเครื่องมือ ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลพระพุทธชินราช โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลชะอวด
  • มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมร่วมเปิดอาคาร 99 ปี พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) อย่างเป็นทางการ เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป
  • มอบเงินสนับสนุน 11 ล้านบาท ร่วมในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่อาคาร นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มอบเงินบริจาคสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ให้แก่ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มูลนิธิศิริราช และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
ทิศทางการดำเนินงาน
ไทยเบฟยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่า ทุกคนควรจะมีสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรง อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
ภาพรวมการสนับสนุนด้านสาธารณสุขของไทยเบฟ

งบประมาณไทยเบฟสนับสนุนด้านสาธารณสุข ปี 2561
กว่า 50 ล้านบาท

จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ก.ย. ปี 55 - ต.ค. ปี 60
ผู้ป่วยนอก 279,135 คน
จำนวนผู้ป่วยฟอกเลือด 151,302 รอบ
ผู้ป่วยผ่าตัดเกี่ยวกับเส้นเลือด 1,493 คน
ผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ 255 คน
ผู้ป่วยผ่าตัดเกี่ยวกับโรคไต 379 คน
ผู้ป่วยผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดอุดตัน 238 คน
ผู้ป่วยผ่าตัดเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก 192 คน
ผู้ป่วยผ่าตัดทำเส้นเลือดเทียมถวายสมเด็จพระเทพฯ 83 คน
ผ่าตัดอื่นๆ 454 คน

จำนวนรอบฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ปี 55- ต.ค. ปี 60
จำนวนผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปี 58-ปี 61
มีการปลูกถ่ายไตสำเร็จแล้วทั้งหมด 7 ราย
2558
1 ราย
2559
2 ราย
2561
4 ราย

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2561