รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 / แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
GRI 102-1, GRI 102-10, GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-50, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-56

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2554 โดยรายงานฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 ประจำปี 2561 ได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแบบหลัก (Core) ของ กรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards
โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสื่อสารประเด็นที่มีความสำคัญ ทางธุรกิจและการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีหัวข้อและเนื้อหาของรายงานครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม โดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการนำเสนอกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยเบฟและบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ (“กลุ่มไทยเบฟ”) ได้น้อมนำมาปฏิบัติ และในขณะเดียวกัน ได้กำหนดเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs)

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ด้านการเงินปี 2561 ผ่านการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด KPMG) โดยรายงานของ ผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ของไทยเบฟ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการอบรมพนักงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับการตรวจสอบ ความถูกต้องและให้ความเชื่อมั่นจาก Lloyd’s Register International (Thailand) Limited ซึ่งเอกสารการรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล แสดงอยู่ในหัวข้อการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2561 ไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561

 • ในปี 2557-2558 ไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม
 • ในปี 2559 ไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
  • ครอบคลุมระยะเวลา 9 เดือน จากเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2559
  • ครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยข้อมูลในส่วนนี้เป็นการรวบรวมขึ้นจากทางบริษัท แต่ไม่ได้ถูกตรวจประเมิน จากหน่วยงานภายนอก (Independent Limited Assurance)
 • ในปี 2560 บริษัทไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยมีการเพิ่มเติมขอบเขตดังนี้
  • ข้อมูลตัวเลขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (บ้านบึง)
  • ข้อมูลตัวเลขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ บริษัท เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
  • ข้อมูลตัวเลขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
โดยขอบเขตการรายงานครอบคลุมไทยเบฟและบริษัทในกลุ่มไทยเบฟในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงบริษัทในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการรวบรวมข้อมูลจากภาคการผลิต 44 แห่ง ได้แก่ โรงงานสุรา 18 แห่ง โรงงานเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 12 แห่ง (ประกอบด้วยโรงงานโออิชิ 4 แห่ง โรงงานเสริมสุข 7 แห่ง และโรงงานเอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม 1 แห่ง) และข้อมูลจาก ศูนย์กระจายสินค้า 11 แห่ง {ประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด 6 แห่ง และบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 5 แห่ง}

ไทยเบฟจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของไทยเบฟ sustainability.thaibev.com หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ ได้ทาง sustainability@thaibev.com หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบท้ายรายงานฉบับนี้ คณะทำงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว และนำไปปรับปรุงคุณภาพของรายงานต่อไป

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2561