ด้านสิ่งแวดล้อม
ใส่ใจและให้ความสำคัญกับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
คุณจารุณี กังวาลวงศ์สกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนมีความรุนแรงมากขึ้น เราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่ม เล็งเห็นว่าฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product; CFP) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction; CFR) เป็นทางเลือก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ ...
อ่านต่อ
คุณวีระชัย ไชยมงค์
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

น้ำจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่งในกระบวนการผลิต โดยความต้องการทรัพยากรน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่มีขีดจำกัดด้านปริมาณที่ลดลงเนื่องจากแหล่งน้ำทรุดโทรม มลพิษทางน้ำ รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ...
อ่านต่อ
การจัดการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ไทยเบฟตระหนักดีว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืน ไทยเบฟจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงาน ...
อ่านต่อ
การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
ไทยเบฟรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาโดยตลอด จึงกำหนดแผนการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...
อ่านต่อ
การจัดการด้านพลังงาน
ไทยเบฟรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาโดยตลอด จึงกำหนดแผนการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...
อ่านต่อ
การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ไทยเบฟได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยให้ความสำคัญด้วยการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่ครบวงจรตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การประเมินความยั่งยืนของการใช้น้ำในส่วนของโรงงานที่มีการผลิต เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของน้ำในแต่ละพื้นที่และกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ ...
อ่านต่อ
การบริหารจัดการของเสีย บรรจุภัณฑ์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังคำนึงถึงการนำวัสดุบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรจุภัณฑ์หลัก เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม และขวดพลาสติก ...
อ่านต่อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไทยเบฟ
การรายงานการใช้พลังงานภายในองค์กร การใช้ทรัพยากรน้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม และการจัดการของเสียประเภทต่างๆ สำหรับปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)...
อ่านต่อ
ดูข้อมูลย้อนหลังด้านสิ่งแวดล้อม