รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563 / ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
การจัดการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ไทยเบฟตระหนักดีว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืน ไทยเบฟจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงาน น้ำ ตลอดจนวัสดุบรรจุภัณฑ์และของเสีย เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเป็นเลิศทางการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
การจัดการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ไทยเบฟกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนใหม่ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยไทยเบฟให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ การลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต การลดการใช้ทรัพยากรใหม่ผ่านการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือกลับมาใช้ใหม่

ไทยเบฟกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต นโยบายเหล่านี้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานทั้งภายในและระหว่างประเทศ เช่น ISO 14001 และ ISO 50001

นอกจากนี้ ไทยเบฟสนับสนุนความตกลงปารีส ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมและตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก