หน้าแรก / ด้านสิ่งแวดล้อม
2562
การจัดการของเสีย
ไทยเบฟบริหารจัดการของเสียโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยหลัก 3Rs และหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยรณรงค์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากของเสีย ลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคการนำของเสียมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ เป็นต้น อีกทั้งดำเนินงานวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอกตามโครงการเพิ่มมูลค่าของเสีย เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสีย

การลดการใช้
Reduceการนำกลับมาใช้ซ้ำ
Reuseการนำกลับมาใช้ใหม่
Recycle


การพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากข้าวมอลต์จากกระบวนการผลิตเบียร์และวิสกี้เพื่อการเกษตร
ข้าวมอลต์เป็นวัตถุดิบหลักตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตเบียร์และสุราของไทยเบฟ โดยหลังจากผ่านกระบวนการผลิตจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่เรียกว่ากากข้าวมอลต์ โดยร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เกิดเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์สูตรใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสัตว์กลุ่มโคเนื้อ ทำให้เนื้อโคมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีฝุ่นข้าวมอลต์ที่ตกค้าง ยังมีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการสูง และได้ทำโครงการร่วมกับเกษตรกรบริเวณรอบโรงงาน นำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ ทดแทนอาหารสัตว์เดิมที่มีต้นทุนสูงได้ ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพเสริมเป็นการลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากน้ำกากส่าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
ภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ได้จัดทำโครงการที่นำน้ำกากส่าซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสุรามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาให้กับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณการใช้น้ำมันเตา นอกจากนี้ ก๊าซชีวภาพส่วนเกินยังนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับการผลิตของโรงงาน และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนเกินให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดบุรีรัมย์และอุบลราชธานี

การส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดของเสียด้วยการคัดแยกขยะในอาคารสำนักงาน
ไทยเบฟได้รณรงค์ให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเริ่มต้นแนวคิดการบริหารจัดการของเสียจากตัวเองก่อนเป็นลำดับแรก ด้วยการคัดแยกขยะภายในสำนักงานภายใต้โครงการ “เก็บ-กลับ-รีไซเคิล” เพื่อให้พนักงานได้เห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะ รวมถึงการสร้างมูลค่าจากขยะประเภทรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก PET กระป๋องอะลูมิเนียม เป็นต้น นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการคัดแยกขยะในอาคารสำนักงานให้กับพนักงาน

ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
ในปี 2562 ไทยเบฟประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการของเสียด้วยการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) โดยได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand Energy Awards 2019 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานของประเทศไทย รางวัลดีเด่นการลดใช้พลังงานและลดโลกร้อน ด้านพลังงานทดแทน จำนวน 2 สาขา ได้แก่
  • 1. ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)
  • 2.ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration)
ผลการบริหารจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปี2562


Total weight of waste and disposal method of Beverage business

In its production of quality beverages and food, ThaiBev places great importance on consumer safety. It selects natural materials through a sourcing process that maintains product quality, and prevents the waste of various processes from affecting the environment and surrounding communities. ThaiBev complies with legal regulations for waste treatment and disposal according to international standards in order to manage waste with the highest efficiency.
The following achievements were made in 2019:

Reuse
Recycling
Composting
Recovery, including energy recovery
Incineration (mass burn)
Landfill