หน้าแรก / ด้านสิ่งแวดล้อม
2562
การจัดการด้านพลังงาน
ปัจจุบันโลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากภาวะเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมในบรรยากาศของโลกมากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไทยเบฟจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลัก ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ และการนำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิต
โครงการทวนสอบการใช้พลังงานขององค์กร (Energy Audit)
เป็นโครงการเพื่อประเมินการใช้พลังงานของแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นและหาความเป็นไปได้ที่จะลดการใช้พลังงานโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมหรือใช้พลังงานทดแทนอื่น ๆ แล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น กลุ่มธุรกิจเบียร์และสุราทำการติดตั้งหม้อไอน้ำแบบไหลทางเดียว (Once Through Boiler) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป สามารถลดการใช้ถ่านหินและน้ำมันเตา และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
เป็นโครงการติดตั้งแผงพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์บริเวณหลังคาอาคารเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานในประเทศรวม 27 แห่ง และโรงงานในประเทศเมียนมา 1 แห่ง โดยการติดตั้งจะแล้วเสร็จในปี 2568 รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 20 เมกะวัตต์ (MWp) สามารถลดการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการก่อตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biogas)
เป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biogas) เพิ่มเติมอีกที่โรงงานสุรา จุดประสงค์เพื่อนำน้ำกากส่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นสุรามาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาในการผลิตไอน้ำสำหรับโรงงานสุรา ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำมันเตา และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำก๊าซชีวภาพส่วนที่เหลือใช้จากโรงงานมาผลิตพลังงานไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความสำเร็จด้านการจัดการพลังงาน

7%
การลดอัตราส่วน ในการใช้พลังงาน ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

244.89
เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร
อัตราการใช้พลังงาน ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ของธุรกิจเครื่องดื่ม

6.93
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
อัตราการใช้พลังงาน ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ของธุรกิจอาหาร
อัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานทั้งหมด
ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562 (ธุรกิจเครื่องดื่ม)
การใช้พลังงานสิ้นเปลือง
การใช้พลังงานหมุนเวียน

หมายเหตุ :
  • แสดงอัตราการใช้พลังงานของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย
  • อัตราการใช้พลังงานทั้งหมดของไทยเบฟรวมต่างประเทศปี 2562 คือ 244.89 เมกะจูลต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
  • เป้าหมายปี 2563 ลดอัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 5% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2557อัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานทั้งหมด
ปี 2560 ถึง 2562 (ธุรกิจอาหาร)
สัดส่วนการใช้พลังงานสิ้นเปลือง
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน*
ทิศทางการดำเนินงาน

การใช้พลังงาน เป้าหมายปี 2563
5%
เป้าหมายการลดอัตราส่วน การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลงภายในปี 2563
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557