การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของไทยเบฟ
ไทยเบฟน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรง “สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ของการพัฒนาความยั่งยืน และดำเนินงานภายใต้แนวคิด “สรรสร้าง การเติบโตที่ยั่งยืน” (Enabling Sustainable Growth) ตามแนวทาง ESG ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และพันธกิจขององค์กรที่จะ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทยโดยรวมอย่างยั่งยืน