หน้าแรก / ห่วงโซ่คุณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดซื้อ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ (Spend Analysis) เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายช่วยให้บริษัทฯสามารถวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าแต่ละประเภท รวมถึงการบริการจัดการคู่ค้าและความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
ความท้าทายและกลยุทธ์การบริหารจัดการ
กลุ่มวัสดุหลัก
สินค้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง

ความท้าทาย
  • สินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนสูง
  • คู่ค้าผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้
กลยุทธ์การบริหารจัดการ
  • สำรองสินค้าไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
  • ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม


กลุ่มสินค้าไม่หลากหลายแต่มีมูลค่าการจัดหาสูง
กลุ่มวัสดุรอง
กลุ่มสินค้าอื่นๆที่ไม่อยู่ในกลุ่มวัสดุหลัก ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทาย
  • คู่ค้าในกลุ่มนี้มีจำนวนมากและมีกลุ่มสินค้าที่หลากหลาย
  • ขีดความสามารถของธุรกิจขนาดเล็กและบังคับใช้นโยบาย
กลยุทธ์การบริหารจัดการ
  • บริหารจัดการจำนวนคู่ค้า (supplier rationalization)
  • เพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรองจากมูลค่าการจัดหา
  • นำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคู่ค้า


มีมูลค่าการจัดหาไม่สูง แต่มีกลุ่มสินค้าที่หลากหลาย
การจำแนกประเภทสินค้า
กลุ่มวัสดุหลัก

บรรจุภัณฑ์
39%

สินค้าโภคภัณฑ์
24%

สารเคมี
3%

กลุ่มวัสดุรอง

วัสดุก่อสร้าง
9%

เครื่องจักรและอะไหล่
9%

อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
7%

สินค้าส่งเสริมการขาย
5%

งานบริการและอุปกรณ์ IT
2%

วัสดุสิ้นเปลือง
2%
การจำแนกตามแหล่งที่มาของสินค้า
บรรจุภัณฑ์
สินค้าโภคภัณฑ์
สารเคมี
วัสดุก่อสร้าง
เครื่องจักรและอะไหล่
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
สินค้าส่งเสริมการขาย
งานบริการและอุปกรณ์ IT
วัสดุสิ้นเปลือง