ด้านบุคลากร
ใส่ใจดูแลบุคคลากร
คุณโฆษิต สุขสิงห์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

“หน้าที่หลักของสถาบันฯ คือการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านความยั่งยืนของทุกคนอย่างยั่งยืน ...
อ่านต่อ
ดร.เอกพล ณ สงขลา
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ไทบเบฟ ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ รางวัล ‘WeCare Most Caring Company Award’ ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ และนานาชาติที่มีการตัดสินจากการเข้ามาสำรวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์พนักงาน ในการดำเนินงานด้านบุคคล แล้วเปรียบเทียบกับหลายร้อยบริษัท จึงเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอย่างมากที่ไทยเบฟได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลนี้สำหรับประเทศไทยเป็นปีที่สองติดต่อกัน ...
อ่านต่อ
คุณปริม มิตสีดา
ตำแหน่งงาน : ครัวร้อน / ครัวเย็น
โออิชิบุฟเฟต์

ได้โอกาสมาทำงานกับโออิชิแล้วมีความสุขสบายใจในการทำงานทุก ๆ เรื่อง เป็นเวลากว่า 8 ปีแล้วที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวโออิชิ รู้สึกภูมิใจ และรู้สึกขอบคุณโออิชิ รวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ไม่เคยทำให้รู้สึกอึดอัดหรือด้อยกว่าเลย ทั้งที่เรามีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ...
อ่านต่อ
โอกาสไร้ขีดจำกัด
ไทยเบฟเชื่อว่าความสุขและความก้าวหน้าของพนักงานเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ส่งเสริมให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้ยาวนาน เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งจากภายใน ไทยเบฟมีความตั้งใจในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน (ONENESS) ...
อ่านต่อ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความผาสุกของพนักงาน
ไทยเบฟใส่ใจในการกำหนดแนวทางและระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและ มาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ...
อ่านต่อ
สิทธิมนุษยชน
ไทยเบฟดำเนินธุุรกิจโดยยึดมั่นในหลักสิทธิมนุุษยชนมาอย่่างต่่อเนื่่อง และเคารพใน สิิทธิิมนุุษยชนของผู้มีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้งหมด รวมถึงปฏิบััติตามกฎหมายที่่เกี่่ยวข้อง ทั้้งกฎหมายภายในประเทศและหลัักสากลไม่่ว่่าจะเป็นพระราชบัญญััติคุ้้มครอง แรงงาน พ.ศ. 2541...
อ่านต่อ
ดูข้อมูลด้านบุคลากรย้อนหลัง