ด้านเศรษฐกิจ
การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าของการเติบโตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
คุณนันทิกา นิลวรสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ไทยเบฟให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศขององค์กร โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญขององค์กร และถูกจัดเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของผู้บริหาร ...
อ่านต่อ
คุณสุรพล อุทินทุ
ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ที่ผ่านมา ไทยเบฟมองถึงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งโครงการนี้เรามองไปที่การช่วยเหลือต้นทาง เพราะผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้จำหน่าย เป็นผู้ที่ต้องเจอกับผู้ดื่มโดยตรง ซึ่งเมื่อลูกค้ามีอาการมึนเมาหรือไม่พร้อม เราก็ไม่อยากให้เสิร์ฟต่อ ...
อ่านต่อ
คุณจิราลักษณ์ ณ เชียงตุง
Marketing Excellence Director
Food Thailand

ในปีที่ผ่านมา บริการส่งอาหารออนไลน์สร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอาหารกว่าร้อยละ 100 โดยมีช่องทางการสั่งอาหารภายใต้แบรนด์ของตัวเอง เช่น www.oishidelivery.com หรือ แอปพลิเคชัน BevFood ที่พร้อมให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ...
อ่านต่อ
คุณสุวิทย์ ศิริชู
Vice President - Operations
Shabushi and Nikuya Restaurant

ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางร้านได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนแผนงานในด้านธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย ...
อ่านต่อ
ตัวเลขชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดรายงานประจำปี 2563
อ่านต่อ
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์
ไทยเบฟได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารการจัดการความมั่นคงปลอดภัย สำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 และมีแผนจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งระบบต่อไป ...
อ่านต่อ
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
ไทยเบฟให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในการทำงานร่วมกับไทยเบฟ เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กร เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจ ไทยเบฟริเริ่มโครงการต่างๆ ...
อ่านต่อ
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ไทยเบฟตระหนักถีงความสำคัญในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดของบริษัทและมีกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังไปยังแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย...
อ่านต่อ
การกำกับดูแลองค์กร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ไทยเบฟยึดมั่นในการปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ...
อ่านต่อ
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ
ไทยเบฟมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และกำหนดนโยบายต่างๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นกลาง โดยเข้าไปมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปีที่ผ่านมาไทยเบฟได้ดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ...
อ่านต่อ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการปฎิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งลดความเสี่ยงในการถูกปรับ การเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ ...
อ่านต่อ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจย้อนหลัง