การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ
ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (”ไทยเบฟ”) มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ก้าว-แกร่ง-กว่าเดิม” (Stronger Than Ever) ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ไทยเบฟสามารถสร้างแรงผลักดันเพื่อก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อนและเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่อง ...
อ่านต่อ
มร.ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย
เลขาธิการอาเซียน

“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นหลักการสำคัญของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนและเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานในภาระหน้าที่ของเราที่จะสร้างชุมชนอาเซียนที่มุ่งเน้นในการดูแลประชาชนและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ...
อ่านต่อ
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

สำหรับภาคเอกชน การตอบสนองต่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากการดำเนินงานพื้นฐานในด้านการดูแลป้องกันสุขภาพของพนักงานแล้ว ยังสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยหาแนวทางและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา และส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เช่น เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน เมื่อประชาชนในประเทศมีสุขภาพดี จะส่งเสริมการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นความผาสุกของสังคม และความเจริญทางวัฒนธรรม และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ...
อ่านต่อ
คุณประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของไทยเบฟ เช่น ความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน ความเสี่ยงด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ความเสี่ยงด้านการเงิน โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ...
อ่านต่อ
แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
ไทยเบฟน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความยั่งยืน พร้อมทั้งยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 17 ประการ มาประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสังคม ...
อ่านต่อ
ห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะส่งผลสำเร็จทางธุรกิจของไทยเบฟ ดังนั้นไทยเบฟใส่ใจในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน...
อ่านต่อ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไทยเบฟกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกิจกรรมและช่องการทางสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ...
อ่านต่อ
กระบวนการประเมินสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
ในปี 2563 ไทยเบฟทวนสอบสาระสำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากข้อมูลทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนของโลก บริบทขององค์กร สาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ...
อ่านต่อ
การบริหารความเสี่ยง
ไทยเบฟบริหารความเสี่ยงทั้งในระบบบริหารและการปฏิบัติงาน ตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน...
อ่านต่อ
นโยบาย
นโยบายและหลักการปฏิบัติ...
อ่านต่อ
ภาษี
รายงานภาษีและการอธิบายอัตราภาษีของบริษัทไทยเบฟ...
อ่านต่อ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟย้อนหลัง