หน้าแรก / การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยเบฟกับโควิด 19
“ผมขอส่งความห่วงใยและกำลังใจมายังเพื่อนพนักงานกลุ่มไทยเบฟทุกคน ให้ตื่นรู้ มีสติและดูแลสุขภาพ ของตัวเองและครอบครัว ผมพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกคน”
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่บุคคลากรกลุ่มไทยเบฟทุกคน รวมถึงแสดงวิสัยทัศน์ในการปฎิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานทุกคนในการทำภารกิจส่งมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนขาวไทยในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งการนำส่งน้ำดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนเป็นพันธกิจที่สำคัญของบริษัท ไม่เพียงเป็นการปฎิบัติหน้าที่ ยังถือเป็นการทำงานในฐานะพลเมืองที่สำคัญของสังคม เพื่อคนไทยด้วยกันอีกด้วย
ไทยเบฟกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาด
ประเด็นด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ปี 2563
ไทยเบฟกับแผนรองรับในอนาคต
ไทยเบฟกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาด
นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไทยเบฟได้ยึดมั่นในการปฎิบัติตามนโยบายทางด้านสุขภาพและโภชนาการ รวมถึง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภค เมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางด้านสุขภาพ อนามัย ไทยเบฟยิ่งตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวมากเป็นเท่าตัว เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าไม่มีทรัพย์สินใดจะสำคัญไปกว่าบุคลากรที่มีส่วนร่วมและอุทิศตนเพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรรมการ พนักงาน ครอบคลุมไปถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกกลุ่ม
การตอบโต้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

ไทยเบฟมีความใส่ใจ และมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการดูแลพนักงาน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานและสังคมโดยกว้าง ไทยเบฟได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ โดยมีจุดประสงค์ในการป้องกัน ดูแลและช่วยเหลือพนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ไทยเบฟได้แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็นสามส่วน ดังนี้
  • การสื่อสารเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และแนวทางการปฏิบัติ เช่น การสื่อสารให้เข้าใจถือความหมายของ PM2.5 ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ข่าวสารอัพเดทสถานการณ์ และพื้นที่เสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง แนวทางการป้องกันที่พนักงานสามารถทำได้ คำแนะนำในการสังเกตอาการ ช่องทางติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามข้อมูล และขอความช่วยเหลือ
  • การป้องกันและมาตรการสนับสนุน เช่น การแจกหน้ากากอนามัยมาตรฐาน N95 ให้แก่พนักงานตาม อาคารสำนักงาน และโรงงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งมาตรการสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง เช่น การจัดกลุ่มพนักงานทำงานจากที่บ้าน (work from home) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว โดยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม
  • การดูแล และช่วยเหลือพนักงาน โดยมีการจัดหน่วยงานกลาง ฝ่ายอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพพนักงาน รวมถึงกลุ่มทรัพยากรบุคคล (HCBP) ที่คอยดูแลพนักงานในส่วนงานต่างๆ
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
เปิดมหกรรมความยั่งยืน SX 2022 ชูพันธกิจความร่วมมือมิติใหม่ สร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลก
ไทยเบฟ ร่วมกับ สถาบันน้ำฯ (สสน.) วางโมเดล บริหารความเสี่ยง-จัดการน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน
ไทยเบฟกับโควิด 19
ไทยเบฟได้ยึดมั่นในการปฎิบัติตามนโยบายทางด้านสุขภาพและโภชนาการ รวมถึง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภค
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอซี จำกัด (C asean) จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
UNEP Conference
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ตอกย้ำการเป็นผู้นำของศูนย์กลางความเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน