หน้าแรก / การพัฒนาที่ยั่งยืน
ไทยเบฟ ร่วมกับ สถาบันน้ำฯ (สสน.) วางโมเดล บริหารความเสี่ยง-จัดการน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน
ไทยเบฟ (โดย สำนักพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาความยั่งยืน และโรงงานเบียร์ไทย (1991) จังหวัดกำแพงเพชร) ผสานความร่วมมือกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ในโครงการบริหารจัดการพื้นที่ด้วย ‘ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ’ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้พื้นที่กรณีศึกษา ณ โรงงานเบียร์ไทย (1991) จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง (บริเวณท้ายจุดบรรจบของแม่น้ำปิง-วัง) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษานำไปวิเคราะห์ความเสี่ยงน้ำท่วม-ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นทั้งระยะสั้น-ระยะยาว และสามารถขยายผลที่จะสนับสนุนและบริหารจัดการพื้นที่ของชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโรงงานเบียร์ไทย (1991) จังหวัดกำแพงเพชร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ ณ โรงงานเบียร์ไทย (1991) จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งด้าน ‘ลักษณะทางกายภาพ’ (สภาพพื้นที่, ทิศทางการไหลของน้ำ) ควบคู่กับ ‘สถิติเหตุการณ์น้ำท่วมในอดีต’ และ ด้าน ‘พื้นที่เสี่ยงน้ำจากแบบจำลอง’ พบว่า มีความเสี่ยงอยู่ใน ‘ระดับต่ำ’ ต่อการเกิดภัยน้ำท่วม ขณะที่ การวิเคราะห์ด้านผลกระทบจากความเสี่ยงน้ำท่วมที่รอบการเกิดซํ้า 50 ปี มีความน่าจะเป็นเท่ากับร้อยละ 2 เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ ‘ความเสี่ยงภัยแล้ง’ ด้านอุตุนิยมวิทยาจากดัชนีภัยแล้ง ควบคู่กับ การวิเคราะห์ ‘สถิติเหตุการณ์ภัยแล้ง’ ในอดีต พบว่า พื้นที่กรณีศึกษามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ ‘ระดับต่ำ’

ไทยเบฟ มีแผนการดำเนินงานที่จะขยายผลจากความร่วมมือในโครงการฯ ไปยังพื้นที่ ‘โรงงาน ในจังหวัดปราจีนบุรี’ และพื้นที่ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงงาน เนื่องจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเครื่องมือ Aqueduct Global Water Tool ของ สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) พบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความเครียดด้านน้ำในระดับสูงมาก ทั้งนี้ หากโครงการฯ ในพื้นที่กรณีศึกษา ณ โรงงานเบียร์ไทย (1991) จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะสามารถนำไป ‘โครงการเป็นต้นแบบ’ ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำของชุมชน และจัดการความเสี่ยงด้านน้ำอันอาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

News & Movement
เปิดมหกรรมความยั่งยืน SX 2022 ชูพันธกิจความร่วมมือมิติใหม่ สร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลก
ไทยเบฟ ร่วมกับ สถาบันน้ำฯ (สสน.) วางโมเดล บริหารความเสี่ยง-จัดการน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน
ไทยเบฟกับโควิด 19
ไทยเบฟได้ยึดมั่นในการปฎิบัติตามนโยบายทางด้านสุขภาพและโภชนาการ รวมถึง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภค
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอซี จำกัด (C asean) จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
UNEP Conference
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ตอกย้ำการเป็นผู้นำของศูนย์กลางความเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน