หน้าแรก / การพัฒนาที่ยั่งยืน 27-28 มีนาคม 2562
UNEP Conference
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ตอกย้ำการเป็นผู้นำของศูนย์กลางความเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยการจัด งานเสวนา C asean Sustainable Development Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative Solutions, Circular Economy and Low Carbon Consumption ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 กันยายน 2561 ณ C asean   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำทั่วอาเซียน รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการบริโภคในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานนี้จัดโดย SWITCH-Asia Regional Policy Advocacy funded by the European Union (โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment)) มูลนิธิสถาบันพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และ C asean เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่รวมตัวผู้นำจากภาครัฐ ภาคเอกชนมาอภิปราย โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท ซี เอ ซี จำกัด และ Ms. Dechen Tsering ผู้อำนวยการสำนักงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงาน และร่วมเสวนา ในหัวข้อ Sharing Session “Less is More” พร้อมด้วย คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ (ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม) คุณต้องใจ ธนะชานันท์ และ Mr. Sandro Caivani ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์การมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มาร่วมในงานเสวนาในครั้งนี้ด้วย

  C asean Sustainable Development Forum มีตัวแทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ นักลงทุน สตาร์ทอัพ คนรุ่นใหม่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้นำในทุกภาคส่วนได้นำข้อมูล และประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีผลงานสร้างสรรค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้ร่วมสัมมนา ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นสาระหลัก รวมทั้งยังร่วมกันศึกษาแนวทาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหนทางที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ไปสู่การใช้ชีวิตที่สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนแนวทางในการจัดจ้างของภาครัฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรมากถึงร้อยละ 30 ในแต่ละประเทศ

  หัวข้อในการอภิปรายและสัมมนาในครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งแนวทางของผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบาย “Show Me the Money” ที่ผู้นำธุรกิจจะนำเสนอความเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนการลงทุนสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ หัวข้อ “Sectorial Healing” เป็นการให้ข้อมูลและบทเรียนจากความสำเร็จของโครงการ นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และ “What the Tech” ที่จะนำเสนอข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดทั่วเอเชียแปซิฟิกที่จะเกิดขึ้นใน 5 ปีข้างหน้าและมีโอกาสที่จะนำมาใช้เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ ในงานยังจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด UN Environment Startups และผู้ที่เข้าแข่งขันใน Win-Win WAR Thailand นำเสนอแผนธุรกิจและผลงานของตน แก่ผู้แทนจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติกว่าร้อยคนจากทั่วภูมิภาค และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วม
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
เปิดมหกรรมความยั่งยืน SX 2022 ชูพันธกิจความร่วมมือมิติใหม่ สร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลก
ไทยเบฟ ร่วมกับ สถาบันน้ำฯ (สสน.) วางโมเดล บริหารความเสี่ยง-จัดการน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน
ไทยเบฟกับโควิด 19
ไทยเบฟได้ยึดมั่นในการปฎิบัติตามนโยบายทางด้านสุขภาพและโภชนาการ รวมถึง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภค
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอซี จำกัด (C asean) จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
UNEP Conference
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ตอกย้ำการเป็นผู้นำของศูนย์กลางความเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน