หน้าแรก / เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทไทยเบฟตั้งใจและมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีควบคู่กับการดำเนินงานด้วยระบบการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ กล่าวคือไม่เพียงแต่ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพ คือ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และการดำเนิน ธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล เราชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เราได้รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งอธิบายถึงโครงสร้างและกระบวนการในการ เปิดเผยข้อมูลบรรษัทภิบาล อาทิเช่น

รายชื่อสมาชิกคณะกรรมการบริหารบริษัทในการร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายชื่อ(3)(4)(5) ตำแหน่ง จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม /
จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 3/5
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
คนที่ 1
4/5
3.  นายณรงค์ ศรีสอ้าน(1) รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
คนที่ 2
4/5
4.  นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
คนที่ 3
5/5
5.  นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
คนที่ 4
5/5
6.  นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5
7.  ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5
8.  นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5
9.  นายอึ๊ง ตัก พัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5
10. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง Independent Director 5/5
11. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์(2) กรรมการอิสระ 1/5
12. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการอิสระ 5/5
13. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา กรรมการอิสระ 4/5
14. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ กรรมการ 5/5
15. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ 3/5
16. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 4/5
17. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส 5/5
18. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส 5/5
19. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส 5/5
เฉลี่ยร้อยละ % = 87.37%
ขั้นต่ำร้อยละ % = 80.00%
หมายเหตุ:
(1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน ครบวาระการดำรงตำแหน่งและแสดงเจตจำนงว่าไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิ้นสุดการเป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(2) ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
(3) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(4) นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(5) รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561


สมาชิกคณะกรรมการบริหารบริษัทที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานอื่นๆ (เช่น การบริหารงานบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ(3)(4)(5) ตำแหน่ง ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานอื่นๆ (เช่น การบริหารงานบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) (4 บริษัทหรือน้อยกว่า)
(ไม่รวมถึงบริษัทเอกชนจำกัด สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่หวังผลกำไร)
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
1) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2) บริษัทฯ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ จำกัด (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเทศสิงคโปร์)
3) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯประเทศสิงคโปร์) (เดิมชื่อ บริษัท Frasers Centrepoint Limited)
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
1) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2) บริษัทฯ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ จำกัด(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯประเทศสิงคโปร์)
3) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯประเทศสิงคโปร์) (เดิมชื่อ บริษัท Frasers Centrepoint Limited)
3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน(1) รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 -
4. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 -
5. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4 -
6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
1) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
3) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
7. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -
8. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
1) บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2) บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
3) บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
4) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
5) บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
6) บริษัท กันยง อีเลคทริก จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
7) บริษัท เอเซีย พรีซิซั่น จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
8) บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
9) บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
10) บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
9. นายอึ๊ง ตัก พัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
1) บริษัท Engro Corporation จำกัด (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเทศสิงคโปร์)
2) บริษัท Sing Investment & Finance จำกัด (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเทศสิงคโปร์)
10. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง กรรมการอิสระ -
11. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการอิสระ -
12. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา กรรมการอิสระ -
13. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์(2) กรรมการอิสระ
1) บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2) บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
14. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ กรรมการ -
15. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
16. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
3) บริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
4) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
5) บริษัทฯ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ จำกัด (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเทศสิงคโปร์)
6) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
17. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
18. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
1) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
4) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
5) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
6) บริษัทแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในประเทศสิงคโปร์)
7) บริษัทฯ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ จำกัด (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเทศสิงคโปร์)
8) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯประเทศสิงคโปร์) (เดิมชื่อ บริษัท Frasers Centrepoint Limited)
19. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด มหาชน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
หมายเหตุ:
(1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน ครบวาระการดำรงตำแหน่งและแสดงเจตจำนงว่าไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิ้นสุดการเป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(2) ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
(3) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งบริหารงานบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทฯ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(4) นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ไม่ได้รับตำแหน่งบริหารงานบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(5) รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ไม่ได้รับตำแหน่งบริหารงานบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


Average Tenure of Board Members
as of 31 December 2017

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร(3)(4)(5) ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 26 ตุลาคม 2546 -
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 26 ตุลาคม 2546 -
3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน(1) รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 26 ตุลาคม 2546 -
4. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 26 ตุลาคม 2546 -
5. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4 26 ตุลาคม 2546 -
6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 27 เมษายน 2555 -
7. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 29 พฤษภาคม 2547 -
8. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 26 ตุลาคม 2547 -
9. นายอึ๊ง ตัก พัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 27 มีนาคม 2549 -
10. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง กรรมการอิสระ 27 มีนาคม 2549 -
11. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์(2) กรรมการอิสระ 8 กรกฎาคม 2548 26 มกราคม 2560
12. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการอิสระ 27 มีนาคม 2549 -
13. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา กรรมการอิสระ 27 มีนาคม 2549 -
14. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ กรรมการ 26 ตุลาคม 2546 -
15. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ 27 กุมภาพันธ์ 2550 -
16. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 26 ตุลาคม 2547 -
17. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส 8 กรกฎาคม 2548 -
18. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส 26 ตุลาคม 2547 -
19. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส 26 ตุลาคม 2547 -
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร (จำนวนปี) = 12
หมายเหตุ:
(1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน ครบวาระการดำรงตำแหน่งและแสดงเจตจำนงว่าไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิ้นสุดการเป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
(2) ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
(3) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(4) นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
(5) รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561


ผลตอบแทนของผู้บริหาร

KPI หรือ เกณฑ์ชี้วัดเพื่อประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ครอบคลุมเป้าหมายความสำเร็จในการปฏิบัติงานในหลายด้าน โดย CEO ของไทยเบฟและผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการประเมินผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์วิสัยทัศน์ 2020 ซึ่งประเมินผลงานจากการเติบโตของปริมาณการขาย มูลค่ายอดขายสุทธิ รายได้สุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม รวมถึงบทบาทในตลาดก็ถูกนำมาประเมินการปฏิบัติงานของ CEO ด้วย นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2559 ผู้บริหารระดับสูงได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนด้วย

ระยะเวลาพิจารณาผลตอบแทนสำหรับ CEO

ผลตอบแทนสำหรับ CEO กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โปรแกรมผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ช่วงเวลาในการประเมินผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว พิจารณาจากผลงานในปีแรกและการปฏิบัติงานอีกหนึ่งปี

ในการปฏิบัติงานปีแรกไทยเบฟให้ผลตอบแทนกับ CEO กลุ่มผลิตภัณฑ์และผู้บริหารระดับสูงเป็นตัวเงินจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทและในรูปแบบหุ้น ซึ่งเงื่อนไขการปรับหุ้นกลับคืนจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยจะนำทั้งผลประกอบการของบริษัทและผลงานเฉพาะบุคคลภายในระยะเวลาหนึ่งปีมาประเมินตามเป้ามายที่วางไว้ ซึ่งผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำจะถูกลดผลตอบแทนในรูปแบบหุ้น ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทในปีต่อไปจะมีผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนหุ้นที่ทยอยได้รับตลอดปี หากผลงานอีกหนึ่งปีไม่เป็นที่น่าพอใจ ผลตอบแทนจะลดลงตามปัจจัยความสำเร็จที่กำหนดไว้ หากผลประกอบการของบริษัทเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ผลตอบแทนที่ได้จะถูกปรับขึ้นตามแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ

ข้อกำหนดการบริหารจัดการผู้ได้รับผลตอบแทน

อ้างอิงจากโปรแกรมผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวระบุว่าการกำหนดมูลค่าของผลตอบแทนในรูปแบบหุ้นต่อปีให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมโดยให้สอดคล้องกับมูลค่ารวมของผลตอบแทนประจำปี ในการทยอยให้หุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี จุดประสงค์ของโปรแกรมเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทยอยถือหุ้นจนครบจำนวนหุ้นประจำปีเป็นอย่างน้อย

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ รับผิดชอบดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปีโดยมอบหมายให้บริษัท กัฟเวอร์แนนซ์ แมทเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GMT ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอิสระ

จากการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการส่งผลให้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีผลการประเมินทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ 86 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ

ในปี 2560 บริษัทพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมจำนวน 14 กรณี โดยมีข้อกล่าวหาเป็นการฉ้อโกงซึ่งบริษัทมีมาตรการจัดการอย่างเข้มงวด ผลจากการดำเนินการสอบสวนพบว่ามี 1 กรณีลาออก และ 13 กรณี ถูกเลิกจ้างงาน

การต่อต้านการคอร์รัปชันและการทุจริต

การคอร์รัปชันและการทุจริตถือเป็นความเสี่ยงอย่างสูงของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไทยเบฟและกลุ่มบริษัทย่อยในเครือได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการทุจริตนำมาใช้กับทุกฝ่ายโดยครอบคลุมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้ประโยชน์ตามข้อตกลงหรือจ่ายเป็นตัวเงิน และให้การสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม