หน้าแรก / เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้า มีความมั่นคงยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของสังคม หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ การกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยส่งเสริมให้มีการยึดถือปฎิบัติตามภายในองค์กรเพื่อรักษามาตรฐานทางจรรยาบรรณ และให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือมาตรฐานทางคุณธรรมและจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดและรักษาไว้อย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม โดยบริษัทจะมีขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใสและยึดถือความถูกต้องชอบธรรมและปฏิบัติตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินการให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่ที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

การต่อต้านการคอร์รัปชันและการทุจริต
  • บริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม

  • การให้ การเสนอว่าจะให้ การเรียกร้อง รวมทั้งการรับหรือตกลงว่าจะรับสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นการกระทำที่บริษัทจะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้น

  • ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

  • ในการดำเนินกิจการของบริษัท ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

  • ผู้บริหารจะไม่รับผลประโยชน์ที่มีผู้มอบให้หรือเสนอให้ เนื่องจากการดำรงตำแหน่งหน้าที่ผู้บริหารบริษัท
การเลือกปฏิบัติ
บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยคงามเป็นธรรม

ข้อมูลความลับของลูกค้า
พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามกฎหมายหรือได้รับอนุมัติจากบริษัทแล้ว การรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลของคู่ค้า ผลิตภัณฑ์ แผนงาน บริการ กลยุทธ์ ข้อมูลทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงาน วิธีการดำเนินการ และระบบงาน ตลอดจนสิทธิและข้อผูกพันที่บริษัทมีกับบุคคลภายนอก พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลที่จัดทำขึ้นหรือได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัทไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • พนักงานจะต้องไม่ทำธุรกิจหรือกิจการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการหลักของบริษัท และจะไม่แสวงหาประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลที่ตนได้ล่วงรู้หรือรับทราบเพื่อผลประโยชน์ของตนเองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่กระทำการเป็นคู่ค้ากับบริษัทอันเป็นผลให้บริษัทต้องเสียประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว

  • ผู้บริหารจะต้องไม่ทำธุรกิจหรือกิจการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของธุรกิจหลักของบริษัท


การต่อต้านการผูกขาดทางการค้า/พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
บริษัทจะประกอบการค้าอย่างชอบธรรมและถูกต้องตามจริยธรรมและจะพยายามแสวงหาประโยชน์อันชอบธรรมร่วมกับคู่ค้าทั้งหลายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ผู้ขาย ผู้ซื้อ ผู้ร่วมทุน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ทำการค้ากับบริษัท

การฟอกเงิน และ/หรือ การใช้ข้อมูลภายใน/การซื้อขาย
ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น คณะกรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ กรรมการจะต้องดูแลมิให้พนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของพนักงานเองหรือของผู้อื่น

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
บริษัทจะเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และจะดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และให้พนักงานได้ทำงานในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

การรับข้อร้องเรียน
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนแจ้งข้อสงสัยหรือเบาะแส หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามนโยบาย โดยบริษัทจะจัดการกับการกระทำความผิดอย่างเข้มงวดและดำเนินการสอบสวนด้วยความเหมาะสม บริษัทพร้อมที่จะปกป้องพนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนที่มีมูลความจริง แม้จะปรากฏในภายหลังว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิด นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อคุ้มครองกรรมการและพนักงานจากความเสียหายหรือการถูกทำร้ายอันมีสาเหตุมาจากการแจ้งข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น