รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563 / แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
ความสำเร็จด้านความยั่งยืนที่สำคัญในปี 2563
สิ่งแวดล้อม
อัตราส่วน
การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ลดลง 7.3%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557
อัตราส่วน
การใช้น้ำ ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ลดลง 11.3%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557
อัตราส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ลดลง 12.9%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557
อัตราส่วน*
ของบรรจุภัณฑ์หลัก**
มาจากการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการเก็บกลับคืน
82%
*คำนวณจากยอดขายโดยเทียบจากน้ำหนักบรรจุภัณฑ์
**บรรจุภัณฑ์หลัก ได้แก่ ขวดแก้วที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุรา เบียร์ น้ำดื่ม และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่สามารถนำกลับมาคืนเพื่อใช้ซ้ำ หรือใช้ใหม่ได้ (returnable glass bottles)

สังคม
ชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานรวม
803,757 ชั่วโมง

งบประมาณในการฝึกอบรม
85 ล้านบาท

การมีส่วนร่วมของ พนักงานจิตอาสากลุ่มไทยเบฟ
1,387 คน
ชั่วโมงจิตอาสา
15,429 ชั่วโมง

100%
ของสถานประกอบการของกลุ่มไทยเบฟมีการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่ตอบรับความต้องการของชุมชนโดยรอบ*
*สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่มีการประเมินว่า การดำเนินการของกลุ่มไทยเบฟอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และกลุ่มไทยเบฟจัดให้มีโครงการพัฒนาชุมชนรอบสถานประกอบการ (32 แห่ง)
เศรษฐกิจ
อัตราส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง “ทางเลือกสุขภาพ”

คิดเป็น 59% ของกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
เกินกว่าเป้าหมายปี 2568 ที่ตั้งไว้ที่ 50%