รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563 / แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
GRI 201-1
ตัวเลขชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของไทยเบฟ
2563
รายได้รวม (ประจำปี)
259,392 ล้านบาท
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ระยะเวลา 12 เดือน

2562
รายได้รวม (ประจำปี)
274,110 ล้านบาท
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ระยะเวลา 12 เดือน

หมายเหตุ
  • การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วยรายได้ (อ้างอิง GRI 201-1: Revenue) ต้นทุนขาย (อ้างอิง GRI 201-1: Operating Costs) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (อ้างอิง GRI 201-1: Employee Wages and Benefits) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (อ้างอิง GRI 201-1: Payments to Government) และเงินปันผลประจำปี (อ้างอิง GRI 201-1: Payments to Providers of Capital)

  • ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย คือ จำนวน 5,511 ล้านบาท ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 และจำนวน 5,978 ล้านบาท ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 ภาษีสรรพสามิตจ่ายให้รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายด้วย

  • รายได้จำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

  • เงินปันผลประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)