รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563 / แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
GRI 102-1
สารจาก
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (”ไทยเบฟ”) มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ก้าว-แกร่ง-กว่าเดิม” (Stronger Than Ever) ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ไทยเบฟสามารถสร้างแรงผลักดันเพื่อก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อนและเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์ 2020 ด้วยห้ากลยุทธ์หลักที่เน้นการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่โดนใจ การขายและกระจายสินค้า และความเป็นมืออาชีพ เป็นกลไกสำคัญที่นำพาไทยเบฟไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผมมีความภาคภูมิใจที่จะกล่าวว่าไทยเบฟเติบโตจากบริษัทไทยเป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาค โดยมีรายได้จากช่องทางและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงการต่อยอดธุรกิจที่ขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่มไทยเบฟอย่างเข้มแข็ง

ไทยเบฟกำลังก้าวไปสู่การพัฒนาครั้งต่อไปขององค์กรด้วยวิสัยทัศน์ PASSION 2025 ซึ่งจะขับเคลื่อนองค์กรในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ PASSION 2025 ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างความสามารถ เสริมแกร่งความเป็นหนึ่ง สุดพลังศักยภาพไทยเบฟ และพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ไทยเบฟได้รับแรงบันดาลใจจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ ปี 2573

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นแรงผลักดันให้ไทยเบฟสร้างศักยภาพใหม่ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษในสถานการณ์โควิด-19 (ThaiBev Situation Room, TSR) เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยนำระบบและเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเชื่อมต่อกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า โดยไทยเบฟมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ วิกฤตครั้งนี้ทำให้ไทยเบฟสำรวจประเด็นด้านทรัพยากรและความสำคัญของความคล่องตัวทางธุรกิจ ไทยเบฟจัดตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์วิภาวดี เพื่อตรวจโรคโควิด-19 สำหรับพนักงานและประชาชน ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว จะทำให้ไทยเบฟรักษาความสำเร็จทางธุรกิจและบรรลุพันธกิจขององค์กร

ไทยเบฟยังคงมุ่งเน้นนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญและเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ไทยเบฟลงทุนในพลังงานทดแทนและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ของคนในชุมชน ทำให้ไทยเบฟบรรลุเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชน ขณะเดียวกัน ไทยเบฟร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ทำการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลและชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ความร่วมมือจะมีมากขึ้นตามพันธกรณีในฐานะสมาชิกของ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (UN Global Compact)

นอกจากนี้ ไทยเบฟยังคำนึงถึงการสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประการที่ 17 ขององค์การสหประชาชาติ (SDG 17) “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อขยายความช่วยเหลือชุมชนในวงกว้าง ไทยเบฟได้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain Network: TSCN) เพื่อร่วมกันช่วยเหลือให้กับพันธมิตรทางธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2563 ไทยเบฟริเริ่มการจัดงาน Thailand Sustainability Expo (TSX) 2020 ซึ่งสร้างพลังความร่วมมือของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ในการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาความยั่งยืนระดับประเทศและระดับโลก

ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทตลอดทั้งปี ความกระตือรือร้น ความอุตสาหะและความเพียรพยายาม ร่วมกันของพนักงานทุกท่าน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ไทยเบฟเติบโตและก้าวแกร่งกว่าเดิม (Stronger Than Ever)

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่