รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563 / แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
GRI 102-1 GRI 102-12 GRI 102-50 GRI 102-52 GRI 102-53 GRI 102-54 GRI 102-56
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าพัฒนาความยั่งยืนเพื่อเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ PASSION 2025
ในปี 2563 ไทยเบฟจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้เป็นฉบับที่ 7 โดยได้จัดทำเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2555 รายงานทุกฉบับจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแบบหลัก (Core) ของกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ขณะเดียวกันได้ประยุกต์ใช้แนวทางการรายงานของ Integrated Reporting (IR) ซึ่งเป็นรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานและการสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ แบบองค์รวม

ทั้งนี้ ไทยเบฟมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารสาระสำคัญด้านความยั่งยืนทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยไทยเบฟและบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ (“กลุ่มไทยเบฟ”) ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดหัวข้อและเนื้อหาบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมสาระสำคัญ 4 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ สร้างความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงินปี 2563 ผ่านการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด หรือ KPMG) โดยรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ของไทยเบฟ ส่วนการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการอบรมพนักงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของไทยเบฟ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเชื่อมั่นจากบริษัท Lloyd’s Register International (Thailand) Limited ซึ่งเอกสารการรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลแสดงอยู่ในหัวข้อการรับรองจากหน่วยงานภายนอกในรายงานฉบับนี้


ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2563 โดยขอบเขตการรายงานครอบคลุม กลุ่มบริษัทไทยเบฟในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสะท้อนการเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟ และนำเสนอแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจไปสู่วิสัยทัศน์ PASSION 2025 รวมไปถึงรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือนจากเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากโรงงานผลิต 40 แห่ง ได้แก่ โรงงานสุรา 25 แห่ง (19 แห่งในประเทศไทย 5 แห่งในสหราชอาณาจักร และ 1 แห่งในประเทศเมียนมา) โรงงานเบียร์ 3 แห่งในประเทศไทย โรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 11 แห่งในประเทศไทย โรงงานผลิตอาหาร 1 แห่งในประเทศไทย และข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า 11 แห่งในประเทศไทย

ไทยเบฟจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของไทยเบฟ www.sustainability.thaibev.com หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ทาง sustainability@thaibev.com หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบท้ายรายงานฉบับนี้ ไทยเบฟมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวและนำไปปรับปรุงคุณภาพของรายงานต่อไป