รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 / แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ปี 2561 เป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) นอกจากเป็นโอกาสที่ไทยเบฟครบรอบ 15 ปีแล้ว บริษัทยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ประเภท DJSI World และ Emerging Markets ในฐานะผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยไทยเบฟสามารถทำคะแนนความยั่งยืนเป็นอันดับหนึ่งของโลก สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการเป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก

เพื่อดำเนินการตาม “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่งมุ่งเน้นกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้แก่ การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายของตลาด และผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่โดนใจ การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง และความเป็นมืออาชีพ ในปี 2561 ไทยเบฟมุ่งมั่นขยายธุรกิจ ในภูมิภาคอาเซียน โดยได้ขยายไปสู่สองประเทศสำคัญด้วยการซื้อกิจการไซ่ง่อน เบียร์ – แอลกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ คอร์เปอเรชั่น (ซาเบโก้) ในเวียดนามและแกรนด์รอยัลกรุ๊ปในเมียนมา ซึ่งช่วยให้บริษัทบรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 2020 ได้ และนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา 15 ปี ไทยเบฟเติบโตขึ้นจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงทีมงานมืออาชีพผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขา และการขยายธุรกิจออกสู่ประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคอาเซียน

เมื่อธุรกิจพัฒนาขึ้น บริษัทย่อมต้องมีความรับผิดชอบในประเด็นที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ไทยเบฟขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า บริษัทก็ต้องดำเนินการติดตามและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ไทยเบฟต้องปรับกลยุทธ์ให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี และคำนึงถึงผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งเมื่อกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทมีการเติบโตขึ้นและก้าวข้ามพรมแดนไปสู่เป้าหมายใหม่ ไทยเบฟก็ต้องรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ โดยยังคงไว้ซึ่งค่านิยมของบริษัท และการเคารพในสิทธิของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

หัวใจหลักในคำมั่นสัญญาที่ไทยเบฟมีต่อทุกชุมชนที่บริษัทเข้าไป ดำเนินกิจการ คือการทุ่มเทเพื่อ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่า จากการเติบโต” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสื่อให้เห็นว่าไทยเบฟไม่ได้คำนึงถึงเพียงแค่การมีผลกำไรเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิต การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และความผาสุกของคนในชุมชน ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ไทยเบฟได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัทได้นำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการและในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยคะแนน DJSI ของไทยเบฟ ซึ่งดีขึ้นทุกปีเป็นหลักฐานแสดงถึงการที่บริษัทมีความเข้าใจแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างลึกซึ้งมากขึ้น รวมทั้งนำแนวทางปฏิบัติที่ดี มาประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นกับการปฏิบัติงานทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ห่วงโซ่คุณค่า และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท

สำหรับประเทศไทย สิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟมิได้มีเพียงความทุ่มเทภายในองค์กรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพของพนักงานและผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเห็นได้จากการขยายออกไปสู่ชุมชนต่างๆ ผ่านโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม ประชารัฐรักสามัคคี ซึ่งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นให้เป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนด้วยธุรกิจ 3 กลุ่ม คือ การเกษตร สินค้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไทยเบฟสนับสนุนการพัฒนาผ่าน 5 กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต นวัตกรรม การตลาด การสื่อสารและสร้างการรับรู้ด้านความยั่งยืน และการบริหารจัดการ กิจกรรมทั้งหมดของบริษัทเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy- SEP) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ มาปรับใช้เป็นแนวทางอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ อีกหนึ่งความมุ่งมั่นของไทยเบฟในการสร้างประชาคมอาเซียนที่เจริญรุ่งเรืองคือการทำงานร่วมกับสถาบัน C asean ซึ่งมุ่งสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ สร้างสัมพันธภาพ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยไทยเบฟยังคงมีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมในการอนุรักษ์และแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยและอาเซียน

จากความสำเร็จตลอด 15 ปีที่ผ่านมา จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไทยเบฟมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่รออยู่เบื้องหน้า ไทยเบฟยังคงยืนหยัดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และเป้าหมายของบริษัทไม่ได้หยุดแค่ การสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคให้ยั่งยืนต่อไป

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2561