ห่วงโซ่อุปทาน
บริหารจัดการการจัดหาให้เป็นไป อย่างมีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างทั่วถึง
แบ่งปันคุณค่า
คุณโฆษิต สุขสิงห์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนได้อย่างไร
“ในยุคปัจจุบันถือเป็นยุคที่วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หรือที่เรามักเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation) นับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจของไทยเบฟในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน พัฒนาบุคลากร รวมไปถึงคู่ค้าและพันธมิตรของเรา ให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรของเราจะเติบโตได้ทันยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ...
อ่าน
คุณศักดิ์สยาม อรุณแสง
ผู้จัดการงานจัดซื้อ
งานก่อสร้างและการขนถ่ายวัสดุ
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
“การฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนทำให้เข้าใจว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งกับบริบทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะงานว่าจ้างผู้รับเหมาที่ผมรับผิดชอบ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องสิทธิมนุษยชน ด้านค่าตอบแทน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ไทยเบฟได้พิจารณาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับเหมา ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขในการทำสัญญาว่าจ้าง รวมถึงกระบวนการตรวจสอบบริษัทคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทคู่ค้ามีความตระหนัก ปฏิบัติตามข้อกำหนดในด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเบฟ และปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรม” ...
อ่าน
การจัดหาอย่างยั่งยืน
การจัดซื้อจัดหาคือจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานของไทยเบฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดสรรวัตถุดิบและสินค้าที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ไทยเบฟตระหนักดีถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการการจัดหาให้เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างทั่วถึง โดยจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรตามแนวทางปฏิบัติเรื่องเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (ThaiBev Sustainable Agriculture Guideline) และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล ...
อ่านต่อ
ARCHIVE