ด้านสิ่งแวดล้อม
ใส่ใจและให้ความสำคัญกับ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แบ่งปันคุณค่า
คุณพิเชษ เชษฐาพงศาพันธุ์
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
“ปัจจุบันกลุ่มโรงงานเบียร์มีการวางแผนลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของไทยเบฟในปี 2568 โดยเฉพาะการจัดการพลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่มากขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้า และใช้พลังงานชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ...
อ่าน
คุณอรทัย พูลทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
“ไทยเบฟให้ความสำคัญในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บกลับคืนบรรจุภัณฑ์ หลังการบริโภค เพื่อนำมากลับมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ โดยยึดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ...
อ่าน
คุณอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์
ผู้จัดการแผนก GIS
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
“ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing) เพื่อการติดตามวัฏจักรน้ำ มีความก้าวหน้าและสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น ดาวเทียมสำรวจโลก อากาศยานไร้คนขับ และสถานีตรวจวัดภาคพื้นดิน ทำให้เกิดโอกาสในการบูรณาการข้อมูลที่ต่อเนื่องพร้อมกับสร้างข้อมูลใหม่จำนวนมาก ...
อ่าน
คุณพีรพงศ์ กริ่นชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
“บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาเสริมสุขได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพรินต์พร้อมกัน 2 โครงการ ...
อ่าน
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
“การบริหารจัดการของเสียสำหรับองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการกำหนดเป็นนโยบายและวางแผนให้เหมาะสม ซึ่งการนำแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสีย ...
อ่าน
การจัดการด้านพลังงาน
ไทยเบฟได้พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลัก ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ และการนำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิต ...
อ่านต่อ
การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเติบโตด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้น้ำ และส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ไทยเบฟได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ...
อ่านต่อ
การจัดการของเสีย
ไทยเบฟมุ่งมั่นดำเนินงานการบริหารจัดการของเสีย โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการใช้หลัก 3Rs และรณรงค์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากของเสีย ลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค การนำของเสียมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ...
อ่านต่อ
บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
ไทยเบฟยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการนำวัสดุบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายการลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ...
อ่านต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไทยเบฟประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมุ่งมั่นลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ...
อ่านต่อ
การวัดและให้มูลค่าผลกระทบ
ในปีงบประมาณ 2562 ไทยเบฟได้ขยายจำนวนหน่วยรับซื้อขวดแก้ว/เศษแก้วทั่วประเทศ จาก 7 แห่งเป็น 28 แห่ง เพื่อเป็นการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ตอบสนองทั้งสามด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม....
Read More
ARCHIVE