ด้านบุคลากร
ใส่ใจดูแลบุคคลากร
แบ่งปันคุณค่า
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
“หน้าที่ของผมในฐานะผู้นำไทยเบฟคือ การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าที่มาจากการเติบโตไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับพนักงาน เราทำงานด้วยความจริงจัง เพื่อสร้างโอกาสไร้ขีดจำกัดที่ไทยเบฟ” ...
อ่าน
ดร. เอกพล ณ สงขลา
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
“ผมเชื่อในศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของทุกคน”
“กลุ่มไทยเบฟกำลังเดินทางสู่ช่วงปี 2020 ในฐานะบริษัทชั้นนำระดับอาเซียน ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 60,000 คน ซึ่งกว่าครึ่งเป็นพนักงานรุ่นใหม่หรือเจนวาย (Generation Y) กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จคือการเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานในยุคดิจิทัล ร่วมกันผสานพลังทั้งกลุ่มโดยเฉพาะการสร้างให้อาเซียนเป็นบ้านของเราอย่างแท้จริง ...
อ่าน
ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ร่วมกันผสานพลัง COLLABORATION
“ลดอีโก้ ลดความเห็นแก่ตัว ลดความเป็นซูเปอร์สตาร์ มุ่งความสำเร็จร่วมกันแบบ One Goal, One Team” ...
อ่าน
คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
กลุ่มการเงินและบัญชี
สร้างสรรค์คุณค่า CREATING VALUES
“งานทุกอย่างจะสำเร็จได้ถ้าเราร่วมมือกัน เน้นประโยชน์ส่วนรวม ถ้าองค์กรสำเร็จ เราก็สำเร็จ
ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและมุ่งมั่น ที่จะประสบความสำเร็จ อย่ายอมแพ้ง่าย ๆ” ...
อ่าน
คุณอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดกำกับและดูแลปฏิบัติการประเทศไทย
เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง CARING FOR STAKEHOLDERS
“ถ้าไม่ใช่ท่านแล้วจะเป็นใคร... และถ้าไ่ม่เริ่มเดี๋ยวนี้จะเริ่มเมื่อไร?
If not you, who? If not now, When?
ทุกเรื่องต้องเริ่มที่ตัวคุณ ..
It starts with YOU.” ...
อ่าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความสุขของพนักงาน
ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทั้งกลุ่มไทยเบฟ เพื่อให้ทุกหน่วยงานขององค์กรดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกลุ่มไทยเบฟ ภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่างเคร่งครัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ...
อ่านต่อ
โอกาสไร้ขีดจำกัด
ไทยเบฟสร้างโอกาสให้กับพนักงานทุกคน ภายใต้แนวคิด โอกาสไร้ขีดจำกัด ที่ประกาศใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ก้าวสู่จุดหมายในชีวิต มีความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เสริมสร้างสมรรถนะ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ขณะเดียวกันยังสามารถสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันเข้มแข็ง เพื่อทำประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม และร่วมกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ความสุขและความก้าวหน้าของพนักงาน นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ...
อ่านต่อ
สิทธิมนุษยชน
ไทยเบฟดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง และเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด อาทิ พนักงานของบริษัท บริษัทคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ ไทยเบฟยังมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ..
อ่านต่อ
ARCHIVE