ด้านเศรษฐกิจ
การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าของการเติบโตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
INSIGHT
คุณปิตุพงศ์ โสระพันธ์
รักษาการรองผู้อำนวยการ Market Intelligence กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
“จากข้อมูลการสำรวจทั่วประเทศพบว่า ผู้บริโภคเกือบร้อยละ 80 เลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 55 มองหาเครื่องดื่มทางเลือกที่มีปริมาณแคลอรีและน้ำตาลต่ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างสุขภาพดี สูตรที่เราคิดค้นและปรับปรุงจึงให้ความสำคัญกับการลดปริมาณน้ำตาล เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดลมเอสและเครื่องดื่มอัดลมเอสเพลย์ ซึ่งผู้ บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ กำลังมีการปรับเปลี่ยนสูตรใหม่เพื่อลดปริมาณน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ...
อ่าน
คุณไพศาล อ่าวสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร
“ในปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจอาหารในกลุ่มไทยเบฟเติบโตจากการเดินหน้าขยายพอร์ตของธุรกิจอาหารและการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายสาขา การพัฒนารูปแบบร้านและเมนู การขยายช่องทางเดลิเวอรี่ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อผลักดันธุรกิจอาหารในกลุ่มไทยเบฟให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020 ...
อ่าน
ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย บริษัท จ.เสริมทรัพย์ จำกัด
คุณธัญญ์ธิชา ภิวัฒน์พชรกุล คุณกุลวัสส์ ภิวัฒน์พชรกุล และคุณพัชร์ธมน ภิวัฒน์พชรกุล (จากซ้ายไปขวา)
แรกเริ่มบริษัทเคยขายสินค้าตามปกติ ไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม จะเน้นการสร้างยอดขายจากร้านค้าเดิม ๆ ของบริษัทและยังขาดเทคนิคการขายที่ดี แต่หลังจากไทยเบฟเข้ามาช่วยแนะนำและสนับสนุนให้พนักงานที่เข้าอบรมได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ...
อ่าน
การกำกับดูแล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางการบริหารองค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล ...
อ่านต่อ
การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ลูกค้า
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าถือเป็นกุญแจหลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยไทยเบฟแบ่งการบริหารจัดการลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้า เป็นกลุ่มที่นำสินค้าของไทยเบฟไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และกลุ่มผู้บริโภค เป็นกลุ่มที่ไทยเบฟจำหน่ายสินค้าให้โดยตรง ...
อ่านต่อ
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารรายใหญ่ของประเทศ ไทยเบฟจึงให้ความสำคัญในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาดในอนาคต ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ...
อ่านต่อ
ARCHIVE