ด้านสังคม
แบ่งปันคุณค่าให้คนทั่วโลก
แบ่งปันคุณค่า
คุณจิรัฏฐ์ ภักดีภิญโญ
ได้รับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในปี 2553-2554 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งวิศวกร บริษัท แสงโสม จำกัด
รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับโอกาสทั้งทุนการศึกษาและโอกาสในการเข้าทำงานกับไทยเบฟ เนื่องจากผมรู้สึกผูกพันกับไทยเบฟมาตั้งแต่เด็ก ๆ เนื่องจากคุณแม่ทำงานที่ไทยเบฟ เมื่อเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงาน ...
อ่าน
คุณกมลนัย ชัยเฉนียน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป
การที่นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำลองหรือธุรกิจตั้งต้น สามารถนำมาปรับใช้และเกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริง ประสบการณ์จริง และนำมาผสมผสานกับการเรียน...
อ่าน
คุณสันต์ อินชูรัญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
ขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานให้กับนักเรียนของเรา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรฝึกฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน เพราะในวัยนี้เกิดอุบัติเหตุจมน้ำบ่อย ทั้งจากการเล่นน้ำหรือเหตุอุทกภัยในพื้นที่ เยาวชนอาจมีโอกาสได้ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุได้ ทำให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น...
อ่าน
คุณกัญจน์ เจริญกุล
นักกอล์ฟอาชีพในโครงการ ThaiTalent ที่ประสบความสำเร็จในเวทีโลก กับการได้เข้าแข่งขันในรายการเมเจอร์ 1 ใน 4 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกอล์ฟ ด้วยระยะเวลา 10 ปี
ผมเริ่มเทิร์นโปรตั้งแต่อายุ 18 ปี เมื่อช้างเปิดแคมป์คัดนักกอล์ฟเข้าสังกัด ผมจึงได้คัดเลือกเข้ามาสู่โครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์ ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช้าง และช้างได้สนับสนุนผมอย่างเต็มที่ ได้รับโอกาสฝึกซ้อมกับโปรกิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ช่วยแนะเรื่องการฝึกซ้อมและเส้นทางในอาชีพ...
อ่าน
ศาสตราจารย์
ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่
“BAB 2018” คุณค่าที่สร้างให้กับวงการศิลปะในประเทศไทย
“ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่จะช่วยกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมายังประเทศไทย โครงการ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 จึงเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของกรุงเทพฯ ในวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากกลุ่มศิลปิน ประชาชน และนักท่องเที่ยวผู้ที่รักงานศิลปะ ...
อ่าน
คุณนิติกร กรัยวิเชียร
ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นโยบายการดำเนินงานและวางแผนงานศิลปวัฒนธรรมของไทยเบฟ “ไทยเบฟทำงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางให้กับสังคมโดยรวม เราเห็นว่างานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ เป็นรากฐานของชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาตินั้น ๆ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การแลกเปลี่ยน เกิดเป็นความร่วมมือกันด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อขยายผลด้านสังคม และเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยผ่านการร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ...
อ่าน
คุณเดือน จิตสระคำ
อายุ 70 ปี ประชาชนที่ประสบภัยหนาวและได้รับผ้าห่มจากไทยเบฟ
ที่นี่อากาศหนาวมาก ๆ ในวันนี้ต้องขอบคุณไทยเบฟและรู้สึกอบอุ่นใจ สนุกสนาน ปลื้มใจมาก ๆ....
อ่าน
คุณกฤษณา เจริญสุข
ประธานวิสาหกิจกลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ จังหวัดอำนาจเจริญ
Weยินดีและดีใจที่ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญเข้ามาช่วยพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการออกแบบลวดลายการทอให้ตรงกับความต้องการของตลาด การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิต การคำนวณต้นทุน ค่าแรงในการผลิต รวมไปถึงด้านการตลาด....
อ่าน
การพัฒนาด้านการศึกษา
ไทยเบฟเชื่อมั่นว่า การพัฒนาความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการหลากหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมความรู้ และทักษะอาชีพ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ด้วยมุ่งหวังให้ทุกคนก้าวไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป...
อ่านต่อ
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ไทยเบฟตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ จึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนในสังคมมีสุขภาพอนามัยที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพ และร่วมสานพลังแห่งความร่วมมือเพื่อสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ...
อ่านต่อ
การพัฒนาด้านกีฬา
ไทยเบฟมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างรากฐานด้านกีฬาที่ถูกต้อง และพัฒนาความสามารถไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป ภายใต้แนวคิด “สร้างคนด้วยกีฬา สร้างคุณค่าด้วย Sportsmanship” ...
อ่านต่อ
การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและเผยแพร่ความเป็นไทยออกสู่สากล ภายใต้กลยุทธ์ 3 ประการ คือ ส่งเสริม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ประสาน เสริมสร้าง “ภาพลักษณ์” ให้กับองค์กร “ความร่วมมือ” ทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ...
อ่านต่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคม
ไทยเบฟยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่องนานกว่า 15 ปี เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้โครงการ “ไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ที่ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยร่วมมือกับองค์กรภาคีจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ...
อ่านต่อ
โครงการประชารัฐรักสามัคคี
โครงการ “สานพลังประชารัฐ” ดำเนินการภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาและคิดหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ...
อ่านต่อ
ARCHIVE