เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปี 2562 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ไทยเบฟเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืน DJSI ระดับโลกติดต่อกันเป็นปีที่สาม และเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ติดต่อกันเป็นปีที่สี่ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟที่เป็นไปตามเป้าหมายของการก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ...
อ่าน
คุณประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
ไทยเบฟยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยเบฟจึงครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท ...
อ่าน
ดร.พล ณรงค์เดช
ผู้บริหารสำนักการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดขึ้นภายในองค์กรที่มีการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนและร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน ติดตาม และจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ไทยเบฟได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนงานตามกลยุทธ์ขององค์กร การจัดทำงบประมาณ และการปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยง โอกาสการเติบโตของธุรกิจ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ...
อ่าน
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในโลกของเรานั้นร่อยหรอลงทุกวัน เพราะบนโลกใบเดิมมีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจนเกินจุดสมดุล มีการประมาณการกันว่าเราต้องการโลก 3 ใบ จึงจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอกับความต้องการและรองรับขยะของคนทั้งโลก ดังนั้นการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบจึงเป็นหน้าที่และเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจก่อนที่สงครามแห่งการแย่งชิงทรัพยากรจะเกิดขึ้นทั่วโลก...
อ่าน
ห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ
สำหรับไทยเบฟ การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะส่งผลสำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า ...
อ่านต่อ
แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
ไทยเบฟน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความยั่งยืน พร้อมทั้งยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ...
อ่านต่อ
การบริหารความเสี่ยง
ไทยเบฟบริหารความเสี่ยงโดยการติดตาม ประเมิน และบริหารจัดการความไม่แน่นอน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของไทยเบฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยให้เห็นความเสี่ยง ...
อ่านต่อ
นโยบาย
นโยบายและหลักการปฏิบัติ...
Read More
ภาษี
รายงานภาษีและการอธิบายอัตราภาษีของบริษัทไทยเบฟ ...
Read More
ARCHIVE